Saturday, August 29, 2009

南無阿彌陀佛

過去無量不可思議無央數劫,有佛出世,名世間自在王如來,時為諸天及世人民說經講道,達四十二之久。有大國主世饒王,聞佛說法,歡喜開解,尋發無上真正道意,棄國捐王,行作沙門,號曰法藏,修菩薩道。

法藏比丘發無上正覺之心,取願作佛,悉令如佛,世間自在王如來應其心願,為法藏宣說二百一十億諸佛剎土功德嚴淨,廣大圓滿之相,說是法時,經千億歲。法藏聞佛所說,皆悉睹見,住真實慧,勇猛精進,一向專志,莊嚴妙土,精勤求索,恭慎保持,修習功德,起發無上殊勝四十八大願,要成就能超越一切諸佛國土的清淨佛國,十方眾生,以至地獄、餓鬼、禽獸,蜎飛蠕動之類,來生其國,皆得阿惟越致菩薩,永不退轉,皆得紫磨真金色身,皆得三十二 大人相八十種 隨形好,具五神通(宿命通天眼通天耳通他心通神足通),皆當成佛,欲於何方佛國作佛,從心所願,隨其精進早晚,求道不休,會當得之。法藏比丘,思惟五劫,對二百一十億諸佛國土,功德莊嚴之事,明了通達,圓滿成就西方極樂世界。

法藏成佛號阿彌陀,成佛以來,於今十劫,現在西方,距離我們娑婆世界,過十萬億佛國土,有世界名曰極樂,阿彌陀佛今現在說法,有無量無數菩薩聲聞之眾,恭敬圍繞。「阿彌陀」意解「無量壽」、「無量光」;「佛」, 智慧覺者。阿彌陀佛光明善好,勝於日月之明,千億萬倍,光中極尊,佛中之王。是故阿彌陀佛號無量壽佛、無量光佛、號無邊光佛、無礙光佛、無等光佛、亦號智慧光、常照光、清淨光、歡喜光、解脫光、安光、超日月光、不思議光。如是光明,普照十方一切世界。

http://www.namoamitabha.net/ch/amitabha/amitabha.htm